Liên hệ quảng cáo

A. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Những điều khoản sử dụng này chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ Quảng cáo trên Chothucong (gọi tắt là DVQC).

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản sử dụng, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có đủ quyền để ràng buộc các công ty hoặc pháp nhân khác mà bạn đại diện nếu có. Bạn hoặc các công ty hoặc pháp nhân khác mà bạn đại diện dưới đây sẽ được gọi là “bạn” hay “nhà quảng cáo”.

 

1. Định nghĩa

Dịch vụ Quảng cáo là dịch vụ hiển thị quảng cáo trên trang Chothucong được thực hiện bởi Chothucong theo yêu cầu của bạn.

Banner là băng-rôn quảng cáo đạt tiêu chuẩn, chất lượng hình ảnh được đăng trên trang Chothucong và do nhà quảng cáo tạo.

 

2. Điều kiện và điều khoản đăng ký

a. Nội dung Quảng cáo

Bạn bảo đảm rằng mọi tài liệu, hình ảnh, biểu tượng đồ họa, tên thương mại, thiết kế và/ hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác được sử dụng để hiển thị trên Chothucong đều là tài sản hợp pháp của riêng bạn. Nội dung quảng cáo và bất kỳ trang mạng nào được sử dụng đều không tổn hại danh dự, phân biệt đối xử, bạo lực, đồi trụy, không quảng cáo sai sự thật, lôi kéo các hành vi trái luật, không xâm phạm quyền riêng tư, không vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy chế nào. Quy định này vẫn giữ nguyên hiệu lực sau khi Chothucong hoàn thành dịch vụ quảng cáo cho bạn.

Bạn đảm bảo việc tuân thủ các điều khoản quy định khác trên Chothucong.

Nếu Chothucong thấy rằng nội dung của Quảng cáo trái với những quy định trên, Chothucong được quyền từ chối công bố các nội dung này. Việc từ chối có thể xảy ra mà không có sự đồng ý trước của Nhà quảng cáo (ngay cả khi Chothucong đã duyệt nội dung quảng cáo trước đó), nhưng Chothucong phải thông báo kịp thời cho Nhà quảng cáo về biện pháp thay thế.

Nếu Chothucong phải chịu bất kỳ sự mất mát do các vi phạm ở trên bởi Nhà quảng cáo, các Nhà quảng cáo có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại với bên thứ ba nếu có và bồi thường cho Chothucong mọi thiệt hại và phí tổn liên quan.

Đối với quảng cáo tự nhiên, các quảng cáo phải có thông tin về các nhà quảng cáo để người xem có thể dễ dàng xác định danh tính của nhà quảng cáo và có thể liên hệ với các nhà quảng cáo. Thương hiệu hoặc tên thương hiệu thường được biết đến có thể được sử dụng thay cho tên, tên thương mại hoặc tên viết tắt. Các quảng cáo phải bao hàm những thông tin về bạn để người xem có thể dễ dàng xác định danh tính và có để liên hệ với bạn.

b. Trách nhiệm của Chothucong

Chothucong có trách nhiệm đặt quảng cáo theo thời gian và vị trí đã được đồng ý một cách chuyên nghiệp và liên tục. Chothucong phải nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của bạn về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của Chothucong.

 

3. Sử dụng Dịch vụ Quảng cáo

a. Sử dụng hợp pháp

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ quảng cáo trên Chothucong diễn ra phù hợp với điều khoản sử dụng cũng như luật pháp và thông lệ được chấp nhận trong lãnh thổ Việt Nam.

b. Vi phạm Điều khoản sử dụng

Nếu việc sử dụng của bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc Chothucong có căn cứ để tin rằng hành vi đó đã diễn ra, Chothucong có quyền đóng cửa hoặc tạm thời chặn truy cập của bạn vào dịch vụ quảng cáo trên Chothucong ngay lập tức mà không phải báo trước.

c. Khả năng tiếp cận

Hệ thống đăng quảng cáo trên Chothucong có thể không tiếp cận được toàn thời gian hoặc một phần để bảo trì hệ thống hoặc các lý do khác. Ngay khi có thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin hạn chế về khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, Chothucong chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả hoặc thiệt hại trong mọi trường hợp do việc bạn không thể vào dịch vụ đăng quảng cáo trên Chothucong như dự định.

 

4. Thời hạn

Điều khoản sử dụng có hiệu lực sau khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ đăng quảng cáo và có giá trị cho đến khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang web đã chọn.

Một Bên có quyền chấm dứt Điều khoản sử dụng nếu:

(A) bên kia vi phạm nghiêm trọng cam kết của mình theo các Điều khoản sử dụng và không khắc phục, nếu có thể, trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày được yêu cầu bằng văn bản bởi bên còn lại, hoặc

(B) bên kia bị tuyên bố phá sản, đang tham gia tái cấu trúc công ty, hoãn thanh toán, bị phá sản hoặc coi là khó có khả năng trả nợ.

 

5. Thanh toán

Bạn cam kết thanh toán cho Chothucong cho những quảng cáo được mua thông qua dịch vụ đăng quảng cáo trên Chothucong theo mức giá được áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Mức giá được cung cấp cho bạn trên giao diện của hệ thống đăng quảng cáo.

Các phương thức thanh toán DVQC:

 • Thẻ ngân hàng nội địa: tiền sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản tương ứng của bạn. Tuỳ từng yêu cầu từ các ngân hàng khác nhau, hệ thống của bên thứ ba sẽ yêu cầu bạn phải đăng nhập vào tài khoản Internet Banking hoặc không. Yêu cầu đối với bạn thanh toán bằng hình thức này là bạn phải đăng kí Internet Banking đối với ngân hàng tương ứng.

 • Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master/JCB): tiền sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ của bạn. Tùy vào loại thẻ, bạn sẽ thanh toán trước (debit) hoặc thanh toán sau (credit) cho ngân hàng tương ứng

 • Thanh toán qua Nganluong.vn

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Chothucong nắm giữ các quyền sở hữu trí tuệ đối với văn bản, hình ảnh, thiết kế, và các tài liệu, thông tin khác được cung cấp cho bạn thông qua hệ thống đăng quảng cáo và thuật toán chương trình bên trong hệ thống đăng quảng cáo. Các tài liệu và thông tin này có thể không được sử dụng ngoài phạm vi sử dụng thông thường của hệ thống đăng quảng cáo.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu (văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc, …) mà bạn có sẵn thông qua hệ thống đăng quảng cáo (trong quảng cáo hay trong bất kỳ cách nào khác) không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định, quy chế khác. Ví dụ, các tài liệu có sẵn không nên vi phạm bản quyền hoặc luật thương hiệu.

 

7. Thiệt hại

Bằng việc vi phạm các quy định trong Điều khoản Sử dụng này, một bên (bạn hoặc Chothucong) gây ra sự mất mát cho bên còn lại phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại trực tiếp. Thiệt hại gián tiếp không phải bồi thường khi vi phạm đó là không cố ý hoặc không phải do sự bất cẩn nghiêm trọng.

Mặc dù vậy, bạn đồng ý rằng nếu một quảng cáo không thể được đăng lên hoặc được đăng lên không đúng và điều này là do Chothucong, Chothucong có trách nhiệm giới hạn trong việc đăng một quảng cáo mới tương ứng với chi phí của quảng cáo mà không được đăng lên hoặc được đăng lên không đúng.

 

8. Chuyển nhượng

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Sử dụng, bạn đồng ý tham gia các thỏa thuận cùng với Chothucong mà có thể, không cần sự đồng ý của bạn, được giao cho một công ty khác toàn bộ hay một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp trong mối liên hệ với việc kinh doanh tài sản hoặc doanh nghiệp có bao gồm hệ thống DVQC.

 

9. Chuyển dữ liệu

Bằng cách sử dụng dịch vụ quảng cáo bạn thừa nhận và chấp nhận rằng dữ liệu cá nhân được cung cấp trong mối liên hệ với việc bạn sử dụng DVQC có thể được xử lý bởi các bên thứ ba.

 

10. Tranh chấp

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh liên quan đến thỏa thuận này hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc hết hiệu lực của nó sẽ được giải quyết cuối cùng bởi tòa án Việt Nam.

 

Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi?

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh:

 • Hotline: 0373.833.361 – Thời gian hoạt động từ 8-12h và 13-17h từ Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần.

 • Email: hotro@chothucong.vn

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, đội ngũ hỗ trợ của Chothucong sẽ xử lý trong vòng từ 3-5 ngày làm việc.

Để quá trình hỗ trợ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên hỗ trợ cụ thể trường hợp của mình cùng với thông tin về tài khoản trên Chothucong (số điện thoại, email đăng ký), mã chiến dịch trên hoá đơn gửi qua email, thời gian thực hiện giao dịch, bằng chứng về việc thực hiện giao dịch thành công, v.v. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của mục "An toàn mua bán"đã công bố trên Chothucong.

Chothucong cam kết email hotro@chothucong.vn hoạt động 24/24 để hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng cho Khách hàng.

 

 

B. BANNER QUẢNG CÁO

 

I. Các tiêu chí sử dụng banner

Chothucongkhuyến khích banner đáp ứng các tiêu chí:

1. Hình ảnh

 • Hình ảnh phải đáp ứng đúng kích thước như quy định của mỗi loại quảng cáo.

 • Chữ trên ảnh phải rõ ràng, dễ đọc.

 • Hình ảnh phải thể hiện đúng nội dung quảng cáo.

 • Nhà quảng cáo cần có quyền sử dụng và chịu trách nhiệm về việc sử dụng hình ảnh.

 • Thông tin trên hình ảnh phải rõ ràng, chính xác, không được gây hiểu nhầm cho khách hàng người dùng về chương trình khuyến mại, sản phẩm/ dịch vụ của nhà quảng cáo.

 • Nếu sử dụng ảnh động, hình ảnh xoay vòng/ lặp lại tối đa 2 lần và không quá 3 giây nhằm tránh gây rối mắt cho người xem.

2. Ngôn ngữ

 • Chỉ chấp nhận quảng cáo với ngôn ngữ tiếng Việt có dấu. Thương hiệu hoặc danh từ riêng có thể được viết bằng chữ Latin.

 • Nét chữ trên banner phải rõ ràng, không được để chữ quá nhỏ và mờ, khó đọc.

3. Trang đích

 • Trang đích phải đang hoạt động

 • Trang đích dễ thao tác, giao diện thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng.

 • Trang đích phải có thông tin như nhà quảng cáo đã giới thiệu và không gây hiểu lầm cho người dùng

 • Giá trên trang web phải phù hợp với giá cả trên các banner và giá thực tế.

4. Địa chỉ và số điện thoại

 • Địa chỉ và số điện thoại phải tồn tại thật trên thực tế.

 • Địa chỉ phải bao gồm Thành phố, đường và tên tòa nhà, số nhà.

 • Chấp nhận địa chỉ có bao gồm nội dung hướng dẫn tìm đường.

 

II. Các sản phẩm, dịch vụ cần có yêu cầu, giấy phép, giấy chứng nhận

Nội dung hiển thị phải phù hợp với những thông tin theo nội dung quảng cáo đã được phê duyệt bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã được hiển thị đầy đủ trên trang đích, đối với các quảng cáo sau đây:

 • Quảng cáo thuốc

 • Quảng cáo mỹ phẩm

 • Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 • Quảng cáo sữa, quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

 • Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

 • Quảng cáo trang thiết bị y tế

 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật

 • Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y

 • Quảng cáo trò chơi điện tử

 • Quảng cáo về pháo bông.

 • Quảng cáo về thực phẩm chức năng.

 • Nhà quảng cáo có nghĩa vụ đảm bảo đã có đủ và sẵn sàng cung cấp những giấy tờ tài liệu chứng minh sự hợp pháp của sản phẩm quảng cáo và sản phẩm được quảng cáo theo yêu cầu của Chothucong hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 

III. Các nội dung, hình ảnh bị cấm trong quảng cáo

1. Nội dung banner

a/ Nội dung banner không rõ ràng, gây hiểu lầm:

 • Các thông tin về địa chỉ liên lạc phải rõ ràng và được xác thực trên trang đích. Quảng cáo thiếu thông tin liên hệ sẽ không được chấp nhận.

 • Sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đãi khuyến mãi hứa hẹn nhưng không dễ dàng tìm thấy từ trang đích, quảng cáo cho các sản phẩm đã hết hàng. Hoặc thời hạn khuyến mãi đã kết thúc nhưng vẫn đề cập các thông tin này trong nội dung quảng cáo.

 • Quảng cáo không liên quan đến trang đích. Nội dung trên banner và nội dung trên trang đích khác nhau hoàn toàn.

b/ Nội dung người lớn:

 • Nội dung quảng bá chủ đề tình dục với trẻ vị thành niên, tình dục cưỡng ép hoặc các chủ đề tình dục bất hợp pháp khác, quảng bá hôn nhân với người nước ngoài.

 • Quảng bá giải trí có liên quan đến tình dục, bao gồm cả giải trí ở vị trí cụ thể

 • Nội dung có chứa văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video khiêu gợi tình dục

 • Văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có hình vẽ hành vi tình dục nhằm mục đích khơi dậy

2. Hình ảnh banner

 • Banner có chất lượng kém, hình ảnh mờ.

 • Banner phải được điều chỉnh kích thước cẩn thận cho phù hợp với vị trí hiển thị. Banner không hoàn chỉnh sẽ không được chấp nhận:

  • Hình ảnh lệch sang một bên, lật ngược hoặc không chiếm toàn bộ không gian của kích thước hình ảnh đã chọn.

  • Hình ảnh bị mờ, không rõ ràng, không thể nhận ra hoặc có chứa văn bản không đọc được.

  • Hình ảnh có ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng lóe lên hoặc gây rối mắt.

 • Banner bị nhiễu, màu sắc sặc sỡ, nhiều hình ảnh gây khó chịu cho người xem.

 • Banner quá nhiều chữ, nội dung chiếm hơn 50% tổng banner sẽ không được chập nhận.

 • Banner là hình tự chụp sơ sài, thông tin ít, không rõ ràng

 • Hình ảnh có tính bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm luật Quảng cáo Việt Nam đều không được chấp nhận.

 • Hình ảnh người mặc trang phục hở hang, nhạy cảm sẽ không được cho phép.

 • Các hình ảnh liên quan đến chấn thương, khuyết tật về cơ thể con người và động vật đều không được chấp nhận.

3. Ngôn ngữ trên Banner

 • Phông nền cho ngôn ngữ không nên dùng màu quá tối hoặc sặc sỡ. Banner sẽ không được chấp nhận nếu chữ trên banner khó đọc.

 • Từ ngữ không đúng tiếng Việt chuẩn sẽ không được chấp nhận.

 • Tiếng Việt lóng hoặc các từ tiếng Anh thường được sử dụng lẫn với tiếng Việt sẽ không được chấp nhận trừ khi được sử dụng rộng rãi và đồng thời chỉ có một nghĩa rõ ràng.

 • Nội dung trên banner sai chính tả, sử dụng ký hiệu, số, chữ cái viết tắt không đúng tiêu chuẩn

4. Sản phẩm quảng cáo

Các sản phẩm quảng cáo sau sẽ không được chấp nhận:

 • Thuốc hoặc phòng khám, điều trị các bệnh phụ khoa.

 • Thuốc lá điện tử

 • Bao cao su

 • Thuốc tăng cường sinh lý, gel hỗ trợ tăng cường sinh lý

 • Trò chơi trực tuyến có các yếu tố cờ bạc và cá độ

 • Quảng cáo về trung tâm hoặc biện pháp nạo, phá thai an toàn

 • Các sản phẩm và dịch vụ thuộc danh mục cấm theo pháp luật Việt Nam.

Quy định này có thể được thay đổi hoặc bổ sung tùy thuộc vào sự thay đổi của pháp luật Việt Nam. Việc bạn tiếp tục sử dụng hệ thống Quảng cáo sau khi thay đổi quy định được coi như đồng ý với những thay đổi đó.

Trong trường hợp phát hiện hoặc được thông báo bởi Bên thứ ba về các thông tin và nội dung vi phạm Điều khoản Dịch vụ và pháp luật của Quảng Cáo Việt Nam thì Chothucong có quyền từ chối hoặc dừng đăng tải trên hệ thống Quảng Cáo Chợ Thủ Công. Nếu tài khoản tái phạm vi phạm quá 2 lần với cùng một lỗi Chothucong có quyền đóng tài khoản vĩnh viễn mà không phải hoàn trả giá trị còn lại trong tài khoản.

Nếu phát hiện những vi phạm về quảng cáo trên website chothucong.vn hoặc ai đó sử dụng nhãn hiệu của bạn hãy e-mail cho chúng tôi đến địa chỉ: hotro@chothucong.vn

** Đối với những chiến dịch quảng cáo có giá trị từ 10.000.000 VND trở lên nhưng khách hàng chưa thể thiết kế banner riêng, Chothucongsẽ hỗ trợ thiết kế banner.